ویژه

ﯾﺸﯿﻞ ﻣﺎوى Yeşil Mavi

Maltepe, Istanbul, Marmara Region, Turkey
 • شروع قیمت TRY883,000
 • شرایط فروش
 • اقساطی, اقساطی, اقساطی
 • مزایای سرمایه گذاری
 • دریافت تابعیت و شهروندی, دریافت تابعیت و شهروندی, دریافت تابعیت و شهروندی
 • مدت اقساط
 • 36 ماهه, 36 ماهه, 36 ماهه
 • سال ساخت
 • 2021
 • موقعیت مکانی
 • منطقه آسیایی, منطقه آسیایی, منطقه آسیایی

ﭘﺮوژه ﯾﺸﯿﻞ ﻣﺎوى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎل تپه، ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺎﯾﻰ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﻈﺮه ﺟﺬاﺑﻰ از ﮐﻮه ﻫﺎى ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻟﺘﭙﻪ، درﯾﺎى آﺑﻰ ﻣﺮﻣﺮه و ﺟﺰاﯾﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﺮﻧﺴﺲ را دارد ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﺸﯿﻞ ﻣﺎوى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ آﺑﻰ ﺳﺒﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد

اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ۴ ﺑﻠﻮک و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع آﭘﺎرﺗﻤﺎن از ۱ ﺧﻮاﺑﻪ ﺗﺎ ۴ ﺧﻮاﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻏﻬﺎ واﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺒﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻓﻀﺎى ﻣﻄﺒﻮﻋﻰ را ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ داراى ﺗﺮاس ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎى زﯾﺒﺎﯾﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻃﻼﻋـــــﺎت ﭘـــــﺮوژه

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺮاه D100، ﺷﺮﯾﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻪ ﻃﺮف ﻫﺎى اروﭘﺎﯾﻰ و آﺳﯿﺎﯾﻰ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻧﻞ اوراﺳﯿﺎ زﯾﺮ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻰ دوﻟﺘﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ

 

 • کد ملک: FK44884G
 • شروع قیمت: شروع قیمت TRY883,000
 • مساحت زمین: 21800 متر مربع
 • سال ساخت: 2021
 • مزایای سرمایه گذاری : دریافت تابعیت و شهروندی
 • شرایط فروش: اقساطی
 • پیش پرداخت: 50 درصد
 • شرایط اقساط: عدم امکان دریافت وام
 • موقعیت مکانی: منطقه آسیایی

دسترسی به مکان های عمومی

 • فاصله ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻮاﯾﻪ: 1کیلومتر
 • فاصله ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺮاه D100 : 2ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
 • فاصله ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﻓﻮر : 4کیلومتر
 • فاصله ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎى ﻣﺮﻣﺮه: 4کیلومتر
 • فاصله ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﺳﺒﯿﻬﺎ ﮔﻮﮐﭽﻦ: 25کیلومتر
 • فاصله ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل : 63کیلومتر


Compare listings

مقایسه
مشاور فروش
 • مشاور فروش

جستجو در سایت

https://4kgroup.com.tr/?p=44884

اشتراک این صفحه